7 วิธีในการเลือกกระสอบทรายให้เหมาะสมกับความสูงของผู้เล่น

 

10355575_689154944471917_571739922395435665_o

การปรับตัวของบริษัทข้ามชาติหลายแห่ง ผู้บริหารจะได้รับแนวนโยบายมาจากบริษัทแม่ที่อยู่ในต่างประเทศ เซ่น ยุโรปและอเมริกา หลายบริษัทริบสังการลดกำลังการผลิต เลือกทำการค้าเฉพาะกับดู่ค้าที่มีปัญญาจ่ายเงิน เข้มงวด หรือจำกัดในการปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้า ตัดงบประมาณรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ลดจำนวนพนักงาน ลดขนาดองค์กร หลายบริษัทต้องปิดกิจการลง หรือไม่ก็ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ต่างประเทศ ที่ที่มีค่าแรงงานถูกกว่าแรงงานไทย เช่น ประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ และประเทศเวียดนาม เป็นต้นถึงแม้ว่า!.ศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มดีขึ้น การปรับตัวของบ’ริษัทข้ามชาติยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการเปลี่ยนแนวความคิดของการจัดการธุรกิจแบบประเทศเดียวโดดๆ เป็นกลุ่มเครือข่ายธุรกิจประเทศภูมิภาคอาเซียน  กระสอบทรายทำเอง แล้วขยายตัวเป็นกลุ่มเครือข่ายธุรกิจระดับโซน เช่น กลุ่มประเทศโซนตะวันออก โซนยุโรป โซนอเมริกา เป็นต้น และในที่สุดบางองค์กรได้เริ่มรวมเครือข่ายเป็นระดับโลกหันกลับมามองบริษัทของคนไทย ที่เป็นบริษัทระดับมหาซน  กระสอบทรายแบบไหนดี บริษัทขนาดใหญ่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เรื่อยลงมาถึงระดับบริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็ก หรือที่เรียกกันว่า  ควรหาโอกาสเรียนรู้แนวความคิดในการจัดการของบริษัทข้ามชาติ ตระหนักรู้ถึงจุดอ่อน และจุดแข็งเพื่อที่จะได้คิดทัน และรู้เท่าทันแนวความคิดของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งผมได้เขียนและแสดงข้อคิดเห็นไว้ในตอนแรกของหนังสือเล่มนี้ตอนที่สองของหนังสือ จะเป็นเรื่องลันๆ หลายๆ เรื่อง ที่เกิดขึ้นจริงในอาชีพลูกจ้าง ที่ผู้เขียนต้องการฝากไว้ให้เป็นข้อคิดเกี่ยวกับชีวิต ครอบครัวและการทำงานของมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย หลายท่านคงเคยมีประสบการณ์คล้ายๆ กับผม หลายๆ ท่านอาจเพิ่งจะก้าวเข้าลุ่อาชีพลูกจ้าง โดยเฉพาะท่านที่พื่งจะจบการศึกษาทุกเพศทุกวัยความไม่แน่นอน เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ขอให้มนุษย์เงินเดือนทั้งหลายทำงานอย่างมีความสุข และสนุกกับงานที่ทำ ตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาทผมสนุก และมีความสุขกับงานที่ผมทำเสมอครับขอแสดงความนับถือดร. นพรัตน์ ยศวัฒน บริษัทข้ามชาติหลายแห่ง ที่สามารถยืนหยัดประกอบธุรกิจอยู่ในบ้านเรามาตั้งแต่ต้น ต่างก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมานับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของผู้บริหารในทุกยุคทุกสมัย ที่มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนสไตล์การบริหาร มีการรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้เป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภค มีการปรับเปลี่ยนวิธีการการจัดการ ใช้กระบวนการผลิตที่ทันสมัย เพื่อเพื่มประสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมบริษัทข้ามชาติที่ได้กล่าวถึง จะมีลักษณะเฉพาะดังต่อไปนี้ กระสอบทรายfbt  มีแบรนเนม ใช้สัญลักษณ์ของบริษัท (logo) อันเดียวกัน และเหมือนกันทั่วโลก• มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างซับช้อน และมีระบบเครือข่ายเฉพาะขององค์กร• มีระบบโครงสร้างการจัดการแบ่งตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่ และประเทศที่ดำเนินธุรกิจ• มีวัฒนธรรมขององค์กรแบบผสมผสาน ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติสัญชาติ ศาสนา ภาษา และผิวสี• มีการจัดการด้านการแกอบรมอย่างเป็นระบบ โดยมีเนื้อหาเหมือนกันทั่วโลก• มีการวางเป้าหมายทางธุรกิจจากกลุ่มผู้บรืหารระดับสูงเป็นแบบtop down มากกว่าที่จะเป็นแบบ bottom up จากผู้บริหารในแต่ละประเทศ• มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรค่อนข้างบ่อย มีการทำการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง• มีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทั้งในระยะลันและยาว มีการจัดทำแผนกลยุทธ์และวางเป้าประสงค์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง• เป็นองค์กรแบบมหาซน จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้น ณ ประเทศใดประเทศหนึ่ง ทำหน้าที่บริหารจัดการดูแลผลประกอบการภายในบริษัท (อาจมีมากกว่า 1ตำแหน่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่ก้บจำนวนบริษัทที,มีอยู่ในเครือ) ระดับถัดมาก็จะเป็นผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เซ่น ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายการผลิต เป็นต้น ดังที่ได้แสดงผังขององค์กรไว้ในแผนผังข้างล่างนีประ ธานกรรมการบริษัทฯ )กรรมการผู้จัดการบรษัท  ทั้รรมการผู้จัดการบริน้ทขทั้ทรรมการผู้จัดทารบริษัท กระสอบทรายตั้งพื้นราคา  คนี้โ นี้ผจท.ฝายทรัพยากรมนุษtนี้) ผจท.ฟ้ายขายและการคลาด ก็ ทั้ผจท.ป้ายกา?ผลิตนุหากจะหามูลเหตุว่า ทำไมบริษัทข้ามชาติ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กร ผู้เขียนขออ้างถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่มีซื่อว่า ซึ่งแต่งขึ้นโดย ดร. ไมเคิล แฮมเมอร์ และเจมพ์ แซมปี หนังสือเล่มนี้ได้พิมพ์ออกวางจำหน่ายครั้งแรกราวปี  มียอดจำหน่ายทั่วโลกหลายล้านเล่ม พร้อมทั้งมีผู้แปลเป็นภาษาอื่นๆ อีกมากกว่า 14 ภาษา รวมทั้งภาษาไทยด้วยทั้ง ดร. ไมเคิล แรมเมอf และเจมสํ แซมปี ได้ให้แนวคิดด้านการบริหาร การจัดการองค์กรในอนาคต หรือถ้าจะให้ใช้ภาษาไทยง่ายๆ ผมขออนุญาตใช้คำว่า ยกเครื่องเรื่องการจัดการองค์กร หนังสือเล่มดังกล่าว ได้ช่วยจุดประกายทำให้เกิดการคิดใหม่ ทำใหม่ เพื่อลดความซาช้อน ลดขั้นตอนการทำงานให้กระชับมากขึ้น เป็นการเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน หลังจากนั้นได้มีบริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจมากมาย ได้เข้ามาช่วยจัดการด้าน  ให้กับบริษัทฯ หลายแห่ง ช่วงเวลาทีไล่เลยกันก็ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เข้ามาใช้ เช่น ซอฟท์แวร์แบบนุรณาการ (โปรดอ่านเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศภายในเล่ม) บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเริ่มนำเอามาใช้ปรับปรุงระบบการจัดการขององค์กร มีทั้งที่ประสบความสำเร็จ และล้มเหลว กัดมาก็เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินขึ้นในแถบภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างขององค์กรเร็วขึ้น

กระสอบทรายหนัง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s